O projekcie

Nazwa Projektu:

NORDA – Północny Biegun Wzrostu

Budżet:

621 501 € (2 587 060 zł)

Dofinansowanie:

528 276 € (2 199 000 zł)

Źródło:

Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 oraz dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.

 

Cel:

Osiągnięcie większej spójności społecznej i gospodarczej na szczeblu subregionalnym i lokalnym poprzez wypracowanie mechanizmów efektywnej współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego lub organizacjami przedsiębiorców, w celu podejmowania wspólnych decyzji dotyczących danego obszaru i rozwiązywania istotnych dla danego terenu problemów.

 

Czas realizacji:

5 luty 2014 r. – 30 kwiecień 2016 r.

 

Partnerzy:

Gmina Cewice, Gmina Choczewo, Gmina Miasta Gdyni, Gmina Miasta Helu, Gmina Miasta Jastarni, Gmina Kosakowo, Gmina Krokowa, Gmina Liniewo, Gmina Luzino, Gmina Miasta Lęborka, Powiat Lęborski, Gmina Miasta Łeby, Gmina Łęczyce, Gmina Miasta Pucka, Gmina Puck, Gmina Miasta Redy, Gmina Miasta Rumi, Gmina Szemud, Gmina  Miasta Wejherowa, Gmina Wejherowo, Gmina Miasta Władysławowa, Akademia Morska w Gdyni, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Liga Ochrony Przyrody, Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze.

W charakterze obserwatora w Projekcie uczestniczy również Gmina Gniewino.

Zakres rzeczowy Projektu:

1) Dokumenty strategiczne i operacyjne:

Dla Obszaru Funkcjonalnego Dolina Logistyczna:

a. Strategia Zrównoważonego Rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą               2050;

b. Programy Operacyjne dla obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna w zakresie rozwoju przestrzennego i       gospodarowania gruntami, rozwoju komunikacji, rozwoju gospodarczego, wraz z Diagnozą obszarów               problemowych wymagających interwencji.

Dla Obszaru Funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA:

a.  Strategia Zrównoważonego Rozwoju obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z        perspektywą 2050;

b.  Programy Operacyjne dla obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA w zakresie rozwoju      przestrzennego i gospodarowania gruntami, rozwoju gospodarczego, promocji, wraz z Diagnozą obszarów        problemowych wymagających interwencji.

2)  Dokumenty analityczne (studia wykonalności, program rewitalizacji i/lub Zintegrowany Plan                            Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich - ZIPROM) dla kluczowych przedsięwzięć wskazanych w            dokumentach strategicznych i operacyjnych;

3)  Założenia do zmian Studiów Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz                      wytycznych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gmin objętych                    partnerstwem w Projekcie;

4)  Forum Terytorialne Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów NORDA – stała, robocza platforma             wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie zarządzania JST;

5)   Forum przedstawicieli JST i instytucji objętych partnerstwem w Projekcie:

  • platformy tematyczne na stronie internetowej Projektu dotyczące transferu wiedzy i doświadczeń w zakresie planowania strategicznego i przestrzennego, stymulowania rozwoju gospodarczego, rozwoju turystyki;
  • szkolenia z zakresu aplikowania o środki zewnętrzne, wdrażania i rozliczania projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych.